سامانه مناقصه
سامانه مناقصه امکان خریدهای عمده دستگاههای اجرایی را با پوشش برگزاری انواع مناقصه ها طبق قانون برگزاری مناقصات میسر می سازد. مديران و مسئولین تلاش مي‌كنند تا از روند برگزاري مناقصه‌ها اطلاع دقيق داشته باشند و تأخير در روند برگزاري مناقصه و اجراي پروژه را رصد كنند. ( مديران همواره به دنبال آن هستند كه بدانند هر پروژه و مناقصه‌اي در چه مرحله‌اي قرار دارد و اطلاعات شفافي را از روند برگزاري مناقصه‌ها و اجراي پروژه در اختيار داشته باشند ) نهادهاي نظارتي نيز در پي آن هستند كه با نظارت دقيق بر مناقصه‌ها و معـاملات برگزار شده، از تخلفات و برخوردهاي گزينشـي با پيمانـكاران آگاه شونـد. جهت رفع نیازمندی‌های ذکر شـده، سامـانه منـاقصـه با امـکان مدیریت هوشمند فرآيـند های مربوطه طراحی و پیاده سازی شده است.
شایان ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه و فراخوان نظیر ثبت و انتشار انواع مناقصه های عمومی و محدود کالا/خدمات با فهرست بها و بدون فهرست بها، ثبت و انتشار فراخوانهای ارزیابی کیفی، مشاهده و دانلود اسناد (درصورت نیاز با پرداخت الکترونیکی هزینه اسناد)، ارسال پیشنهاد ها ( پاکتهای الف، ب و ج)، ارسال پاسخ استعلام، اصلاح مناقصه های منتشر شده، بازپس گیری پیشنهادها و ارسال مجدد، بازگشایی پاکتها با امضای الکترونیکی تمامی اعضای کمیسیون مناقصه، بررسی پاکتها توسط کمیته فنی در مراحل مختلف، تهیه لیست کوتاه، اعلام به برنده، پذیرش برنده، انعقاد قرارداد با امضای الکترونیکی مسئولین دستگاه و تامین کننده، ارسال و دریافت کالا/صورت وضعیت خدمات، و انجام انواع پرداخت در قالب پیش پرداخت، علی الحساب و قطعی (به صورت الکترونیکی/غیر الکترونیکی) با امضای الکترونیکی صاحبان امضاء از طریق سامانه مناقصه به صورت تعاملی انجام می پذیرد.

 حوزه معاملاتی تحت پوشش

 • فراخوان ارزیابی کیفی برای لیست کوتاه
 • مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای
 • مناقصه عمومی دارای ارزیابی کیفی
 • مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده)
 • مناقصه محدود
 • خدمات مشاوره
 • ترک تشریفات
 • ثبت موارد عدم الزام
 • ثبت معاملات خارج از شمول
 • ثبت قراردادهای مناقصه بین الملل
 • ثبت قراردادهای مشارکت - واگذاری
 • تصویر فرآیند انجام مناقصات